منبع پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران می باشد.

کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده می باشد و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی می باشد که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.

روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان هست که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی، موقعیت اقتصادی، اجتماعی پدر و مادرها مانند عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

 چکیده پژوهش:

علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می گردد که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم نمود از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند اما برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به مقصود انجام یک پژوهش دقیق یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد مطالعه و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:

اهداف کلی: هدف کلی این پژوهش ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی می باشد.

اهداف ویژه: هدف ویژه مطالعه و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی.

موضوع: مطالعه ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی.

در ارتباط با سوالات فوق الذکر 100 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه 20 سوال در بین آنها توزیع گردیده می باشد.

با در نظر داشتن توضیحات نتایج ذیل در این پژوهش به دست آمده می باشد.

1- اکثر دانش آموزان مردود در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی زندگی می کردند.

2- اکثریت دانش آموزان مردود با سطح پایین اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.

3- اکثریت دانش آموزان مردود برنامه ریزی صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود ندارند.

4- اکثریت دانش آموزان مردود دوستان بی تفاوت نسبت به تحصیل، اهل تفریح و یا ترک تحصیل کرده دارند.

اظهار مسئله:

همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش می باشد. مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.

در این پژوهش تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد مطالعه قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی توجه والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده می باشد.

فصل اول

معرفی پژوهش

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران می باشد این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می گردد که برای چاره جویی بایستی آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی نمود.

بعضی از اقتصاد دانان عقیده دارند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی می باشد قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می گردد تشدید می گردد.

در این ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.

امید می باشد شناخت ویژگیهای مذکور در مطالعه همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.

تعریف موضوع پژوهش

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش مطالعه ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در این پژوهش مد نظر می باشد عبارتست از:

درآمد خانواده، شغل خانواده، تحصیلات والدین، اشتغال دانش آموزان، وضعیت مسکن، نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان تأثیر دوستان، رفتار والدین با دانش آموزان، رفتار اعضای خانواده با دانش آموزان این پژوهش در صدد می باشد که ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختری که سابقه افت تحصیلی دارند را مطالعه کند.

از افت تحصیلی تعاریف متعددی در کتابها ذکر گردیده می باشد اما آن چیز که در پژوهش از این مفهوم مد نظر می باشد مترادف دانستن آن با مفهوم پایه تکرار تحصیلی می باشد.

در ذیل به چند تا از تعاریف افت تحصیلی تصریح می گردد.

1- در تعریفی مقصود از افت تحصیلی یا تکرار پایه تحصیلی عبارتست از تکرار پایه یک کلاس برای دانش آموزان که در معدل یک سال تحصیلی در همان کلاس پایه ای که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده می باشد.

2- در تعریف دیگری مقصود افت تحصیلی تکرار پایه تحصیلی به این شکل اظهار شده می باشد که در نظامهای آموزشی که ارتقا از یک پایه به پایه دیگر از نظر سابقه و پیشرفت تحصیلی اجرا شرایط خاص پیش بینی شده در مقررات امتحانی را ایجاب می کند عدم توفیق گروهی از دانش آموزان در امتحان تکرار پایه و اتلاف ناشی از آنرا پدید می آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ضرورت موضوع پژوهش

با تصریح به شواهد ذیل اهمیت و ضروت موضوع پژوهش روشن می گردد.

در کتابهای تحت عنوان شکست تحصیلی در آموزش ابتدایی و راههای مقابله با آن اهمیت و ضرورت در نظر داشتن افت تحصیلی را اینطور اظهار کرده که اگر خسارات معنوی ناشی از افت تحصیلی بگذریم آمارهای ارائه شده توسط متخصصین نظامهای آموزشی در مورد خسارات مادی ناشی از افت و شکست تحصیلی حکایت از فاجعه ای بزرگ دارد.

در مطالعه که در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه به اقدام آمده نکات ذیل در خور تامل می باشد.

مجموع خسارات در شکست تحصیلی در سال 1360 معادل 558608 میلیون ریال و در سال 67، 765121 میلیون ریال به دست آمده می باشد از انجا که هزینه های آموزشی دولت ابتدایی و متوسطه راهنمایی بالا بوده می باشد میزان خسارات ناشی از آن در سال 65 تقریبا معادل 14/1 برابر کل هزینه های جاری آموزش و پرورش بوده می باشد.

در پژوهش حاضر کوشش بر آن می باشد که ویژگیهای اجتماعی – فرهنگی دانش آموزان که دارای سابقه مردودی می باشند مورد مطالعه قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل یافته ها نتایج مفیدی عاید گردد.

به گونه کلی علت های انتخاب و مطالعه این پژوهش موارد ذیل می باشند.

1- علاقه مند بودن به رفع این معضل اجتماعی (افت تحصیلی)

2- موضوع پژوهش ارتباط مستقیم با رشته تحصیلی نگارنده در رشته برنامه ریزی درسی دارد.

3- از علت های دیگر که اهمیت این پژوهش را از لحاظ محقق معرفی می سازد عبارتند از:

– کمک به مسولان آموزش برای طرح ریزی درست مطالب درسی

– کمک به معلمان برای شناخت موانع پیشرفت تحصیلی و کوشش در جهت رفع آنها

– افزایش آگاهی والدین نسبت به افت تحصیلی فرزندان و کوشش برای رفع این معضل اجتماعی.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 69

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***