منبع تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: افسردگي در دو گروه دانشجويان بومي و غير بومی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

افسردگي در دو گروه دانشجويان بومي و غير بومی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان

تشكر و قدرداني:

چكيده:

فصل اول: مقدمه

1ـ1ـ بيان مسئله

1ـ2ـ اهميت مسئله

1ـ3ـ اهداف تحقيق

بيان فرضيه

1ـ4ـ فرضيه تحقيق

1ـ5ـ اصطلاحات مهم و تعاريف عملياتي متغيرها

1ـ افسردگي

2ـ شيوع

3ـ دانشجوي بومي و غير بومي

فصل دوم : مرور بر ادبيات تحقيق

2ـ1ـ افسردگي

2ـ2ـ نشانه هاي افسردگي

2ـ3ـ طبقه بندي

2ـ4ـ نظريه هاي افسردگي

2ـ5ـ درمان اختلالات خلقي

2ـ6ـ تحقيقات انجام شده در ارتباط با افسردگي دانشجويان

فصل سوم: طرح تحقيق

3ـ1ـ توصيف روش تحقيق

3-2ـ جامعه تحقيق

3-3- روش نمونه گيري

3ـ4ـ متغيرها و كنترلهايي كه اعمال شده می باشد

3ـ5ـ روش جمع آوري داده ها

3ـ6ـ ابزار اندازه گيري

3ـ7ـ روش آماري

فصل پنجم : اختصار و نتيجه گيري

5ـ1ـ توصيف روش هاي مورد بهره گیری در تحقيق

5ـ2ـ نتيجه گيري

5ـ3ـ توجيه و تفسير نتايج

5ـ4ـ توصيه براي پژوهشهاي بعدي

5ـ5ـ محدوديتها

منابع فارسي

 چکیده:

همانطور كه مي دانيم افسردگي و مانيا يكي از اختلالت خلقي شايع مي باشند كه بيشتر اختلالات عاطفي ناميده مي شوند. اختلالات خلقي گروهي از بيماريهاي روانپزشكي مي باشند كه به شكل خلق پايين و تصورات ذهني ناهنجار بروز مي نمايند.

نماي باليني افسردگي مي تواند بصورت خلق افسرده، احساس نااميدي، احساس غم، بي ارزشي، آشفتگي خواب و اشتها و يا فقدان انرژي و ميل جنسي بروز كند. اين اختلالات مي توانند منجر به مشكلاتي در عملكرد شغلي ـ تحصيلي ـ اجتماعي و روابط بين فردي گردند. بدين مقصود و جهت شناخت بيشتر وضعيت و شيوع افسردگي تحقيقي را بر روي دانشجويان پسر بومي و غير بومي دانشگاه تربيت معلم تهران واحد حصارك كرج انجام داديم. مطالعه با بهره گیری از تست بك (BDI) بر روي 280 نفر از دانشجويان پسر انجام گرديده می باشد.

روش تحقيقي كه از آن بهره گیری گردید، روش تحقيق يا علّي ـ مقايسه اي با روش آماري مقايسة بين ميانگين دردو گروه مستقل و با بهره گیری از فرمول t بوده می باشد. روش نمونه گيري نيز بطور تصادفي ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفي و به تعداد 140 نفر از هر گروه بوده می باشد. روش جمع آوري اطلاعات نيز با بهره گيري از تست افسردگي بك صورت گرفته می باشد. با قرار دادن نمرات خام درفرمول t و با سطح اطمينان 90% و در سطح به علت كوچك تر بودن عدد بدست آمده از عدد جدول فرض تحقيق معني دار نيامد و مي توان گفت كه «تفاوت معني داري بين ميانگين شيوع افسردگي در دو گروه دانشجويان بومي و غير بومي وجود ندارد.»

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول

مقدمه:

خلق يا Mood مايه هيجاني يك وضعيت عاطفي پايدار می باشد كه در طول طيفي بهنجار از غم وشادي تجربه مي گردد. اختلالات خلقي با احساسهاي نابهنجار افسردگي يا سرخوشي مشخص مي شوند كه در برخي موارد شديد با خصوصيات پسيكوتيك همراهند. اختلالات خلقي به انواع اختلالات دو قطبي و اختلالات افسردگي تقسيم مي شوند. اين علائم در برخي گروه هاي خاص از نظر جنس و سن و وضعيت رواني اجتماعي افراد متفاوت مي باشد.

در اين پژوهش افسردگي نه بعنوان يك بيماري، بلكه بعنوان واكنشي رواني پیش روی مسائل و مشكلاتي كه دانشجويان با آنها گريبانگير هستند، مطرح می باشد.

بيشتر دانشجويان بخاطر تحصيل دردانشگاه از خانواده و شهر يا روستاي خود جدا شده، در محيط جديدي قرار گرفته اند كه احياناً از نظر عاطفي مشكلاتي برايشان به وجودمي آيد. اين مشكلات رواني و عاطفي موقعي تشديد پيدا مي كند كه آنان نتوانند خود را با محيط جديد دانشگاه تطبيق دهند.

عدم سازگاري با محيط آموزشي دانشگاه، محيط سكونت در خوابگاه و قرار گرفتن در شبكة جديد روابط، برخي عكس العمل هاي عاطفي مانند افسردگي را بدنبال دارد.

1-1- اظهار مسئله

شايد كمتر كسي باشد كه در طول زندگي خود لحظاتي از نگراني و افسردگي را احساس نكرده باشد. افسردگي يك اختلال شايع عاطفي می باشد. اگر شدت اينحالت از حد معمول بگذرد، عرصه زندگي را بر فرد تنگ كرده او را از همه چيز حتي از خودش بيزار مي كند. بنظر مي رسد ادعاي اينكه اصولاً افسردگي جزئي از زندگي بشر می باشد زياد مشكل نباشد.

تورو مي گويد: «اكثر مردم عمرشان در افسردگي خاموش مي گذرد» و شوپنهاور چنين نوشت: «زندگي بشر بين ملال و اندوه نوسان دارد».

در اين تحقيق افسردگي عبارت از واكنشي می باشد در برابر عوامل اجتماعي و محيط .

بعبارت ديگر حالتي می باشد عاطفي به نحوي كه فرد قدرت و توانايي لازم و كافي براي انجام امور و تكاليف عادي روزمره خود را ندارد و كاهش چشمگير در فعاليتهاي سازنده وي ديده مي گردد.

افراد افسرده گرايش دارند به اينكه به تشريح دروني شكستها و تشريح بيروني موفقيت هايشان بپردازند، بعبارت ديگر به بروز و بيان شكست هايشان و عدم بروز موفقيت هايشان مي پردازند. امروزه دانشمندان رشتةه روانشناسي و روانپزشكي بشر را بعنوان مجموعه اي متشكل از واحدهاي زيستي، رواني ـ اجتماعي مي شناسند.

(نور بالا، احمد، رابطة بين مذهب و بهداشت رواني از ديدگاه اسلامي ـ دارو و درمان، 1371، تهران).

بين بشر و محيط زندگيش كنش و واكنش مداوم هست بطوري كه رفتار در كشاكش بين نيروهاي محيط و عكس العمل هاي فرد شكل مي گيرد. عوامل محيطي تأثیر مهمي درنوع رفتار او به عهده دارند. مسئله تحقيق حاضر در اينجا بيان اين موضوع می باشد كه آيا تغيير و تحول در محيط فرد مي تواند عاملي براي تغيير خلق و عاطفة وي قلمداد گردد. به عبارتي ديگر آيا استرس هاي ناشي از قرار گرفتن در محيط فيزيكي جديد با انتظارات و مسئوليتهاي جديد مي تواند عامل بروز تغييرات عاطفي ـ رواني در فرد گردد. سؤال پژوهش حاضر در اين زمينه مطرح مي گردد كه آيا ارتباطي بين ميزان شيوع افسردگي و بومي يا غير بومي بودن دانشجويان هست يا خير؟ و اگر ارتباطي هست آيا اين ارتباطات فقط تحت تأثير همين تغيير در شرايط محيط زندگي می باشد يا اينكه عوامل و فاكتورهاي متعدد و متنوع ديگري در اين زمينه دخيلند؟ عواملي مثل زمينة زيستي ويا دلواپسي هاي آنان از آينده شغلي و اقتصادي، همراه با وجود ابهام در اين زمينه ها مي تواند درفرد درجاتي از پايين بودن خلق و افسرده خويي را ايجاد نمايد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1- اهمیت مسئله:

مسئله حاضر از اين جهت حائز اهميت مي باشد كه با بررسي اين مطلب آيا تفاوتي بين ميزان افسردگي دانشجويان بومي وغير بومي هست يا خير؟ اگر اين تفاوت چشمگير باشد بايد از مسئولين مربوطه انتظار بهبود و رفع معضلات ناشي از شرايط زندگي و تحصيل اين قبل دانشجويان را داشته باشيم.

3-1- اهداف پژوهش:

دانشجويان به اقتضاي سن و موقعيتي كه در آن قرار دارند در معرض ابتلاء به انواع اختلالات عاطفي مي باشند بيشتر آنان از يكطرف بخاطر تحصيل دردانشگاه از خانواده و شهر خود جدا شده و در محيط جديدي قرار گرفته اند كه بايد با مشكلات خود مبارزه نمايند. از طرف ديگر با در نظر داشتن اينكه دانشجويان بايد در حين فراغت از تحصيل و يا پس از فراغت از تحصيل، خود را براي تشكيل خانواده و زندگي جديد آماده نمايند و نيز شغل مطلوب خود را بدست آورده و وارد بازار كار شوند، اين مسائل خواه ناخواه نوعي اضطراب و نگراني در آن ها فراهم مي آورد.

يكي از زمينه هاي مشكلات روحي دانشجويان مسئله انتخاب شغل و حرفه و به مفهوم گسترده تر امنيت شغلي می باشد، دانشجويان وقتي از سال اول پا به دانشگاه مي گذراند يكي ازمسائلي كه دائماً ذهن آنها را به خود متوجه مي كند اينست كه آيا پس از اتمام اين دوره تحصيل، قابليت كافي براي آن وظيفه و شغل و حرفه اي كه در نظر دارم پس از اتمام تحصيلات به آن بپردازم، در من پديد مي آورد ومسائلي از اين قبيل موجبات اغتشاش ذهني آنها را فراهم مي آورد.

زمينه ديگر مشكلات دانشجويان تمايل شديد به ازدواج در برابر موانع و مقتضياتي كه از انجام آن جلوگيري مي كند مي باشد خود اين مسئله نگراني و اضطراب شديدي را در دانشجويان فراهم مي كند. موقعيت سني و مرحلة رشد ايجاب مي كند كه در فكر ازدواج باشند، ياحداقل در ارتباط با انتخاب هاي خود جدي تر بينديشند.

مورد بعدي به دليل جوان بودن ودارا بودن توانائيهاي جسماني و انرژي، دانشجويان تمايل به تفريحات سالم اجتماعي دارند. اين تمايل به خودي خود اشكال ندارد اما وقتي كه اين تمايل در برابر ضرورت و تمايل زياد به درس خواندن قرار مي گيرد قضيه را دشوار مي كند.

در اينجا وجود يك برنامه ريزي درست براي پاسخگويي به نيازهاي جسماني و رواني و ذهني مي تواند يك راه حل باشد ـ مورد ديگر كه زمينه مشكلات و نگراني هاي دانشجويان را فراهم مي كند نياز مبرم به پيشرفت دردروس می باشد. احساس بي كفايتي، عدم فهم دروس و گرفتن نمرات كم زمينة يكسري اضطرابها و نگراني ها را دردانشجويان فراهم مي كند.

با در نظر داشتن اينكه دانشجويان در هر جامعه اي آينده سازان و برنامه ريزان و مديران آن جامعه خواهند بود سلامت رواني آنان مي تواند تأثیر مؤثري در فرآيند توسعه داشته باشد. در صورتي كه آنان از بهداشت رواني برخوردار نبوده و به خاطر مشكلاتي كه ذكر آن رفت دچار اختلالات روحي و عاطفي مانند افسردگي شوند، نه تنها خود دراين جريان ضربه مي بينند، بلكه در نهايت جامعه نيز متضرر مي گردد.

شناخت عواملي كه مشكلات رواني دانشجويان را فراهم مي آورد مستلزم مطالعات علمي می باشد. از طريق شناخت اين عوامل می باشد كه مي توان به برنامه ريزي در جهت مرتفع ساختن مشكلات عاطفي دانشجويان همت گماشت و بهداشت رواني آنان را تأمين كرد. تا زماني كه بهداشت رواني درميان دانشجويان وجود نداشته باشد نه تنها انواع اختلالات روحي مانند افسردگي، از خود بيگانگي و… گريبان گير آنها خواهد گردید، بلكه اين امر منجر به افت تحصيلي و هدر رفتن سرمايه گذاري هايي خواهد گردید كه در اين راه به كار گرفته شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 77

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***