منبع تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: تاثير رنگ بر حافظه كودكان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه پيام نور مركز تهران

پايان نامه:

براي دريافت درجه كارشناسي رشته روانشناسي عمومي

موضوع:

تاثير رنگ بر حافظه كودكان

استاد راهنما:

جناب استاد دكتر احمد علي پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: مقدمه

مقدمه                                                                                                  1

اظهار مسئله                                                                                           4

هدف پژوهش                                                                                         4

اهمیت موضوع                                                                                        4

فرضیات پژوهش                                                                                      5

متغیرهای اساسی پژوهش                                                                       5

تعاریف عملیاتی                                                                                      6

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مفهوم رنگ                                                                                            8

پیدایش رنگها                                                                                        11

دسته بندی رنگها                                                                                   14

رنگ شناسی کودکان                                                                              21

رویت رنگ                                                                                             25

طبیعت رنگها                                                                                         26

آمیزش رنگها                                                                                         27

اختلالات رویت رنگ                                                                                 30

فیزیولوژی رنگ                                                                                       32

تقویت درک رنگ                                                                                     33

حافظه                                                                                                 34

رشد حافظه در نوباوگی                                                                           40

حافظه چیست ؟                                                                                    42

انواع حافظه                                                                                          46

حافظه کوتاه مدت                                                                                  47

حافظه بلند مدت                                                                                    49

اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)                                  53

حافظه سازنده                                                                                      56

عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه                                                         57

تداعی اندیشه ها                                                                                  59

درمورد فرایند به خاطر سپردن                                                                    61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حافظه و فراگیری                                                                                   63

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

جامعه آماری                                                                                         69

روش پژوهش                                                                                         69

نمونه                                                                                                  69

حجم نمونه                                                                                           69

روش نمونه گیری                                                                                   70

ابزار پژوهش                                                                                           70

روش و چگونگی اجرا                                                                               70

روش آماری                                                                                           71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

جدول شماره 1 و 2 برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار                       73

جدول شماره 3 برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                                   74

جدول شماره 4 برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                    75

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

اختصار مطالب                                                                                         82

محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

منابع

ضمایم

چکیده:

در پژوهش حاضر تأثير رنگ بر حافظه كودكان اول دبستان پسرانه شهيد عباسپور شهرستان كرج در سال 84-1383 مورد آزمون قرار گرفته می باشد. جامعه آماري و تعداد دانش آموزان، آزمون شده 42 نفر مي باشند كه با بهره گیری از روش دو گروه مستقل و تصادفي مورد سنجش قرار گرفته اند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش يك سري تصاوير كه تعداد آنها 20 عدد بوده می باشد و به صورت رنگي در همان تعداد بصورت سياه و سفيد تهيه شده می باشد و هر دو گروه با يك سري از اين تصاوير يعني گروهي با تصاوير رنگي و گروه ديگر با تصاوير سياه و سفيد مورد سنجش قرار گرفته اند. مسأله در اين پژوهش اين بود كه آيا رنگ بر حافظه تأثير مثبت دارد. آيا بين رنگ و حافظه ارتباط مستقيم می باشد، كه با انجام عمليات آماري كه در اين پژوهش از آزمون t دو گروه مستقل بهره گیری شده و پس از تجزيه و تحليل نتايج زير بدست آمده كه اولاً رنگ بر حافظه تأثير مثبت دارد، ثانياً ارتباط بين رنگ و حافظه مستقيم می باشد.

مقدمه:

حافظه موضوعي می باشد كه از ديرزمان مورد توجه بشر بوده و او همواره براي شناخت و بهبود آن كوشيده می باشد. در واقع كمتر فردي می باشد كه با توانمندي هاي حافظه خويش درگير نبوده و براي تقويت آن کوشش نكند. از نظر مردم، موفقيتهاي تحصيلي و شغلي مستقيماً با اين توانايي ارتباط دارد. پژوهشگران و رهبران عموماً افرادي با حافظه قوي بوده و از آن در راه رسيدن به اهداف خود كمك گرفته اند. هر چند حافظه قوي به معناي «هوش و خلاقيت» زياد نيست آزمايشها نشان داده اند كه اين دو، با حافظه ارتباط مستقيم دارند. (جعفريان، 1375)

درگيري فكري با استعداد پرسش برانگيز حافظه حوضه اختصاصي بشر نوين نيست، زيرا كه بسياري از تمدنها در گذشته، منشأ كاركرد و تربيت آن را عميقاً مد نظر داشته‌اند در حقيقت، مطالعه حافظه از تاريخچه اي غني برخوردار می باشد كه به روزگاران دور يعني آغاز تمدن مغرب زمين باز مي گردد. اين مطلب موضوعي می باشد مورد علاقه و تفحص براي انديشمندان بزرگ تمامي دوره ها بوده می باشد.(ابراهيم زاده، 1368، ص 18)

عوامل مختلفي بر حافظه مؤثر هستند مانند هيجان، هوش، سن و رنگ كه در اينجا ما به تأثير رنگ بر حافظه پرداخته ايم.

رنگ در محيط زندگي بشر اهميت بسزايي برخوردار می باشد تا جايي كه زندگي بدون رنگ قابل تصور نيست. يكي از كيفيات بارز و ملموس اشيا و پديده هاي جهان، رنگ می باشد. از زماني كه قوة بينايي بشر به موازات رشد و تكوين سيستم فكري وي به فعليت در آمد، قدرت پيدا كرد از رنگ به عنوان عاملي در ايجاد تمايز و تشخيص وجوه اشتراك و همچنين اختلاف اشيا بهره گیری كند. رنگ تدريجاً نزد بشر اوليه جنبه اي سمبوليك يا نمادين يافت. بدين معنا كه بسياري از اقوام بشر براي هر رنگي رمز ويژه اي وضوع كرده بودند، كه در صورت آشنايي با آن رمزها، مخاطبان آنها مي‌توانستند مفاهيم مربوط را به سهولت دريافت كنند. براي نمونه در ايران باستان، سياه، رنگ تاريكي و دنياي اهريمن بود. رنگي بود كه ناخودآگاه شب را به خاطر مردم مي آورد. و شب نيز به نوبة خود براي بشر احساسات نامطلوبي زیرا وحشت، رعب و اضطراب و … را به همراه داشت. حال آنكه سفيد، رنگ روز و روشنايي بود. رنگي بود كه مفاهيمي زیرا پاكي، صفا و خلوص و قداست را در نظر مردم تداعي مي كرد.

رنگها خواه به گونه جداگانه و خواه در تركيب با يكديگر، تأثيرات متفاوتي بر روح و روان آدمي باقي مي گذارند. در واقع تأثيرات رنگها و احساساتي كه در اثر نظاره آنها در بشر ظاهر مي گردد، آنچنان می باشد كه امروزه رنگ در روانكاوي اشخاص بويژه كودكان در حكم يكي از عوامل اساسي تلقي مي گردد. رنگ و تصوير بيش از هر چيز ديگر ذهن كودك رابه خود جلب مي كند براي درك رنگ و تصوير كافي می باشد كه چشم او ببيندو براي خلق آن كافيست كه كودك دست در رنگ كند و بر روي كاغذ بمالد رنگ وسيله اي می باشد كه كودك آرزوها و پيامهاي خود را در قالب آن بيان مي‌كند. (دوالو، 1371، ص1)

يكي از با نفوذترين جنبه ها در كيفيت زندگيمان رنگ می باشد. ما از قدرت ادراكمان هر روز از رنگ بهره گیری مي كنيم.

بدون رنگ هيچ چيز بر ما قابل تشخيص نيست، علائمي كه عدم ترافيك در خيابانها را باعث شوند و به وسيله آن سرعت ماشينها تنظيم گردد و قابل كنترل نيست. از همه مهمتر تكنيك يادگيري (كه مورد بحث ما نيز هست) بمراتب افزايش مي يابد.يك وظيفه مهم رنگ اين می باشد كه به قسمت سازماندهي ادراكي مغز ما علامت فرستاده و به آن كمك مي كند. رنگ يكي از پارامترهاي مهمي می باشد كه با ارسال علامت به قوة ادراك ما كمك و آن را سازماندهي مي كند. رنگ حافظه نمودي می باشد كه توسط آن ويژگيهاي متفاوت اشياء شناسايي و لذا درك ما را از آنها روشن مي كند. رنگ حافظه نمودي می باشد كه رنگ متعلق به موضوع مشخصه ادراكمان از طريق آن رنگ نفوذ مي كند. بنا به دلايل زياد مطالعه آن چیز که كه رنگها مهارت در از بر كردن را به حداكثر ميرساند بسيار مهم می باشد. ما انسانها به رنگ اعتماد مي كنيم كه در زندگيمان نظم هست.]ترافيك علامت مي دهد … و خيلي علامتهاي ديگر به ادراك رنگ نياز دارند به اين ترتيب مؤثر بودن رنگ كاربرد اعمال دنياي ما آشفته مي گردد.

مؤثرترين رنگهائي كه قدرت فراگيري (از بر كردن) و همچنين نظم در زندگيمان را افزايش مي دهند پيدا كنيد.

همچنين رنگهائيكه حافظه فراگيري را بهتر تحريك كرده و مهارت يادگيري يا بطور خاص ناتواني فراگيري در دانشجويان را بهبود بخشد پيدا كنيد. رنگ حافظه هم چنين مي تواند در تجارت نيز بكار گرفته گردد مثلاً فروش بهينه توسط بهره گیری از رنگهائي كه بيشتر مورد پستد مردم و توجه شان را بيشتر جلب مي كند. پيش بردن مطالعة تأثير رنگ بر حافظه در حوزه هاي وسيعي سودمند خواهد بود. بدين ترتيب زندگي ما توسط نشانه ها، علامتها و وسايل متعددي نگه داشته شده كه آموزش، راهنمايي، دستورالعمل و احتياطهاي لازم را فراهم مي كند. Noor در سال 2001 دريافت كه دانش رنگ با نمايش موضوع در سطحهاي زيادي تأثير متقابل داشته بنابراين سيگنالها و علائم ناشي از كاربرد رنگهائيكه براي مردم آشناترند تأثير پذيري وسايل و اشياء را افزايش مي دهد. يك علامت Stop به رنگ قرمز، آن قسمت از ذهن كه دانش رنگ به آن مربوط مي گردد، را براي تشخيص، از موضوع مربوطه تحريك مي كند. رنگ نتيجه مهم ديگري روي فرايند فراگيري در زندگيمان دارد. بعضي اوقات نيز اختلات مثل خواندن پريشي توسط رنگ تأثير گذشته شده می باشد.

اظهار مسئله:

آيا رنگ بر حافظه تأثير مثبت دارد؟

آيا بين رنگ و حافظه ارتباط مستقيم دارد؟

هدف پژوهش:

بررسي و تعيين تأثير رنگ بر حافظه دانش آموزان كلاس اول شهرستان كرج

اهمیت موضوع:

هنر عملاً فعاليتي رواني می باشد و به اين جهت نيازمند بررسي روان شناختي مي باشد زيرا از انگيزه هاي رواني بشر نشأت مي گيرد (مجلة نگاه نو-1371). رنگها چه به عنوان نشانه ها و چه به صورت نمادها و چه براي زيبايي در زندگي عادي و معمولي بشر تأثیر عمده اي دارند، آسمان آبي، انوار زرين خورشيد و درياي نيلگون سبب آرامش و شادي و آسمان خاكستري در شب تيره سبب خستگي و ترس مي گردد (فدايي-1371). آري رنگ يعني زندگي، زيرا جهان بدون رنگ در نظر ما مرده جلوه مي كند. عليرغم خصوصيات گوناگون، اين پديده از قواعدي پيروي مي كند كه شناخت آنها مي تواند در بهره گيري مناسب از رنگ كمك و راهنمايي مؤثري باشد و با فراگيري قواعد بهره گیری از رنگها مي توان محيط زندگي را به مكاني دلپذير تبديل نمود. (دكتر ملجائي، 1367، ص 11)

حافظه موضوعي می باشد كه از دير زمان بشر به آن توجه داشته و همراه براي شناخت و بهبود آن كوشيده می باشد. بدون حافظه، ما با هر چيزي به گونه اي مواجه خواهيم گردید كه گويا قبلاً آن را تجربه نكرده ايم. ارزش حافظه آنگاه بر ما روشنتر مي گردد كه بخواهيم بر اساس موارد به خاطر سپرده شده، استدلال و قضاوتي داشته باشيم. به اضافه ما مي توانيم با زمان وارد معامله شويم. ارتباط دادن زمان حال به گذشته و پيش بيني نسبت به آينده، به دليل وجود چيزهائي می باشد كه ما در حافظه مان انبار كرده ايم. حتي ادراك ما از وجود خود نيز بستگي به يادآورهاي ما نسبت به گذشته مان می باشد. (جعفريان، 1375 ص 13)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***