فرمت word : پایان نامه بررسی تاثير برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش بازرگانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه رشته کشاورزی اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

دانشكده تحصيلات تكميلي

 گروه مديريت بازرگانی

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.A.”  مديريت بازرگاني

« گرايش مديريت بازرگانی»

عنوان

مطالعه تاثير برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

 

استاد راهنما

دكتر فرشید نمامیان

استاد مشاور

—–

نگارنده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

برون­ سپاري عبارت می باشد از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش‌هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً‌ بهره گیری نكرده بهره‌مند مي‌گردد. این پژوهش به مقصود مطالعه تاثیر برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۹۳انجام گردید.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه­ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی می باشد. این پژوهش از آن جهت کاربردی می باشد که یافته­های آن در حل معضلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته می­گردد.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد مطالعه قرار می­گیرند و متغیرهای پژوهش دستکاری نمی­شوند.جامعه آماریِ این پژوهش، مؤدیان  و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می‌باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده می باشد.نتایج حاصل ­از این پژوهش نشان می‌دهند متغیر مستقل برون­سپاری فرآیند ­مالیات­برخودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینه دارای تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارند. همچنین نظاره گردید که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده می‌توان اذعان داشت برون‌سپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه تاثیر مثبت وبه سزایی در­عملکرد سازمان امورمالیاتی کرمانشاه داشته می باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی: برون‌سپاری، سازمان امورمالیاتی، عملکرد سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .الف

بسم الله الرحمن الرحیم………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب

صورتجلسه دفاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ج

سپاسگزاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. و

تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ز

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ط

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ی

فصل اول (کلیات)                                                                                                                            ۱

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..۲
  • اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

1-3 ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

1-4روش  پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

فصل دوم (پیشینه پژوهش)                                                                                                                   ۹

2-1 مقدمه……. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1۰

2-2 اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1۱

2-3 پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

2-4پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱8

2-5بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن ………………………………………………………….۲۰

2-5-1 برون‌سپاری……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………۲۰

2-5-2 سازمان امورمالیاتی……………………………………………………………………………… …………………………………………………………. ۲۴

2-6 انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری………………………………… ……………………………………………………………….۳۰

2-6 -1ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد…………………………………………….. …………………………………………………………………………۳۱

2-6 -2 معضلات فعلی نظام مالیاتی ایران…………………………………………….. ………………………………………………………………………۳۱

2-6 -3 ماده 59 قانون سوم توسعه کشور…………………………………………….. ………………………………………………………………………۳۴

2-6 -4 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………….. …………………………………………………….۳۴

2-6 -5 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی…………………………………………….. …………………….۳۴

2-6 -6 ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای 3 گانه……………………………………………………………….۳۵

2-6 -7 دفاتر پیشخوان دولت………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

2-6 -8 گروه های صاحبان مشاغل………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

2-7 عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

2-7- 1بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست……………………..۴۲

2-7- 2بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست…………………………..۴۴

2-7- 3بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست………………………………….۴۸

2-7- 4بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست…………………………………….. ۴۹

2-7- 5بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست……………………۵۲

2-8 مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

2-9جمع بندی ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………….۶۰

فصل سوم (روش شناسی)                                                                                                            ۶۲

3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

3-2 نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

3-3معرفی جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳ -3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

3-4روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

3-5روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

3-6روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………۶۶

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و اظهار نتایج حاصل از پژوهش)                                                                    ۶۸

4-1 مقدمه ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

4-2آمار توصیفی ……… ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

4-3آزمون نرمال بودن داده ها ……… ………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

4-4فرضیه ها……………………. ……… …………………………………………………………………………………………………………………۷۷

4-4-1فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

4-4-2فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

4-4-3فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

4-4-4فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

4-4-5فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

4-4-6فرضیه فرعی پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

4-5استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………………………… ۸۲

4-6تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون‌سپاری…………………………………………………………………………………………. ۸۳

4-7مدل اندازه گیری مولفه عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

4-8مدل ساختاری پژوهش …… ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی )                                                                                          ۹۴

5-1مقدمه…. …… ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

5-2نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها…… ……………………………………………………………………………………………….۹۶

5-3پیشنهادات کاربردی…… ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی…… …………………………………………………………………………………………. …۱۰۲

5-5موانع و محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

پيوست

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

منایع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

 

فهرست جداول

 

 

    فهرست جداول                                                                                               ­ صفحه

جدول ۲-۱ پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

جدول ۲-۲ پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

جدول ۳-۱ تقسیم بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ………………………………………………………………………………۷۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها……………………………………………………………………………۷۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  تحصیلات آنها……………………………………………………………………..۷۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سن  آنها……………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سابقه کاری آنها……………………………………………………………………۷۴

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  نوع گواهینامه  آنها  …………………………………………………………… ۷۵

جدول ۴-۷ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت مطالعه پیروی داده ها از توزیع نرمال …………………………………..۷۶

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط­ی بین برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان ……………….. ۷۷

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط­ی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان ………………………………….. ۷۸

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط­ی بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان………………………… ۷۹

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط­ی بین تحلیل هزینه برون‌سپاری و عملکرد سازمان …………………………… ۸۰

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی پیرسون ارتباط­ بین مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………………. ۸۱

جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی پیرسون ارتباط ­بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………. ۸۲

جدول ۴-۱۴نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری………………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۵ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری ……………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۶ ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی  …………………………………………………………………   ۸۵

جدول ۴-۱۷ شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر برون‌سپاری ……………………………………………………….. ۸۷

جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد………………………………………………………………… ۸۸

جدول ۴-۱۹ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی ……………………………………………. ۸۸

جدول ۴-۲۰ ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی ………………………………………………………………. ۹۰

جدول ۴-۲۱ شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی …………………………………………. ۹۱

جدول ۴-۲۲ مطالعه فرضیات پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری  …………………………………………………….  ۹۲

جدول ۴-۲۳ شاخص­هاي برازش مدل معادلات ساختاری  ……………………………………………………………………………..  ۹۳

 

 

 

 

فهرست شکل ها ونمودارها

 

            

شماره و عنوان شکل ها و نمودارها                                                                             صفحه        

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل  ۲-۱ مدل نگاشت مالیات -فرآیند…………………………………………………………………………………………………………۲۶

شکل  ۲-۲ مدل یکپارچه فرآیند های مالیاتی …………………………………………………………………………………………………۲۹

شکل  ۲-۳ الگوریتم انتخاب فرآیندها    ……………………………………………………………………………………………………..۳۰

شکل  ۲-۴ فرآیند عملکردی سازمان ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

شکل  ۲-۵ مدل اثرات برون سپاری موفق بر سازمان …………………………………………………………………………………… ۵۸

شکل  ۲-۶ مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنی­ها بر حسب نوع پاسخگویان ………………………………………………………………….. ۷۰

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی کارمندان  بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………. ۷۱

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات آنها……………………………………………………………………. ۷۲

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سن آنها…………………………………………………………………………….. ۷۳

نمودار ۴-۵  درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سابقه کاری آنها…………………………………………………………………..۷۴

نمودار ۴-۶ معادله خط ارتباط­ی تجزیه و تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………… ۷۹

نمودار ۴-۷ معادله خط ارتباط­ی تجزیه و تحلیل مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان…………………………………. ۸۱

نمودار ۴-۸ نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون مؤلفه برون‌سپاری………………………………………………… ۸۵

نمودار ۴-۹ نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون عملکرد سازمان امورمالیاتی…………………………………… ۸۹

شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری مؤلفه برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو در حالت تخمین استاندارد ………………….. ۸۶

شکل ۴-۲ مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی در حالت تخمین استاندارد  ……………………………… ۹۰

شکل ۴-۳ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد……………………………………………………………………….۹۳

برای خواندن ادامه تکه هایی از متن پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***