پژوهش: پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهايي كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند و همچنين دانش آموزان دختر و پسر داراي هر دو والد اصلي، مي باشد كه اين افراد در پايه سوم راهنماييو در محدوده سن 16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گيري بصورت تصادفي از كليه مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصيلي 84-83 انجام گرفته می باشد.

بررسي و مقايسه به وسيله اجراي آزمون اضطراب آر ـ بي ـ كتل صورت گر فته می باشد و همچنين پرسشنامه اي به مقصود تفكيك دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند همچنين بررسي نظارت آنها دراين امر تهيه شده واز دانش آموزان خواسته گردید كه پس از اتمام پاسخگويي به آزمون به سوالات اين پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اينكه فرض كلي پژوهش مبني بر معنادار بودن تفاوت ميزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهايي كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تاييد نشد. البته بين ميانگين اين دو گروه تفاوت وجودداشت بطوريكه ميانگين اضطراب گروه اول كمتر ازميانگين اضطراب گروه دوم بود. ولي دو فرض ديگر پژوهش مبني برتفاوت ميزان اضطراب دو گروه ذكر شده در بالا بادانش آموزان داراي هردو والدتاييد گردید. همچنين مطابق بانتايج پاسخهاي دانش آموزان به پرسشنامه دوم اينطور گزارش مي گردد كه اكثرا” با امر ازدواج مجدد مادر مخالف بوده و آنهايي كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دليل اين امر را بيشتر اصرار اطرافيان مي دانند.

 فصل اول: اظهار مسئله

مقدمه

ازدواج مسئله مهمي می باشد كه بسيار سفارش شده می باشد زن و مرد افريده شده اند تا در كنار يكديگر قرار گرفته و آرامش يابند. زن و مردي كه هر كدام تنها زندگي مي كنند مي توانند با ازدواج به افق تازه اي از زندگي دست يافته و با مشاركت يكديگر بسياري از مشكلاتشان را كه شايد به تنهايي از عهده حل انها بر نمي امدند را حل كنند و همچنين از نظر سلامت رواني نيز تامين مي شوند. هر چند ممكن می باشد بعضي از ازدواج ها سرانجام خوشايندي نداشته باشد.

و كانون به علت هاي مختلف از هم بپاشد ولي در مجموع مي توان گفت كه در روزگار پر كشمكش امروز، شايد تنها جاي امني كه مي توان يافت محيط خانه و زندگي در كنار افراد خانواده می باشد.

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد كه بعد ها تأثیر مادر و پدر را بر عهده مي گيرند، فرزنداني نيز وجود دارند.

كه تربيت و پرورش آنها بسيار حائز توجه واهميت می باشد و پدر و مادر در قبال اين امر تأثیر اساسي بر عهده دارند كه بايد با مشاركت يكديگر اين تأثیر را ايفا كنند. حال اگر هر يك از آنها در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند يا اينكه در محيط خانواده حضور نداشته باشد عوارض ناگواري در پي خواهد داشت كه دامنگير همه اعضاي خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد گردید، چرا كه فرزندان والدين خود را تنها تكيه گاه خويش دانسته و در غياب آنها ممكن می باشد دچار آسيب هاي جبران ناپذيري شوند.

عدم حضور والدين مي تواند علل هاي مختلفي همچون طلاق مرگ آنها سفرهاي طولاني و… داشته باشد كه واكنش فرزندان در قبال هر كدام متفاوت می باشد. آنها ممكن می باشد از والد تنها انتظار زيادي داشته و دائم نگران باشند كه آينده آنها چه خواهدشد. وظيفه والد تنها نيز بسيارمشكل مي گردد چرا كه بايد در يك لحظه هم تأثیر پدر را بازي كند و هم مادر را و تمام مسئوليت هاي زندگي را به تنهايي به دوش بكشد. او بايد تصميم بگيرد كه چگونه ازعهده وظايف خود برآيد و كوچكترين تصميم او در مورد اداره  زندگي مي تواند تاثيرات عميقي بركل ساختار خانواده مخصوصا فرزندان و سلامت رواني آنها داشته باشد. والد تنها ممكن می باشد تصميم به ازدواج مجدد بگيرد تا بتواند با مشاركت همسر جديد خود مشكلات را بهتر حل كند. فرزندان در قبال اين امر واكنش هاي متفاوتي خواهند داشت كه البته بر اساس سن و جنس آنها متفاوت مي باشد. 

البته كيفيت تاثير ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بيان نشده و احتياج به بررسي و تحقيقات گسترده اي دارد.

با در نظر داشتن ميزان و تعداد زياد خانواده هاي تك سرپرست و واكنش هاي اطرافيان و جامعه در قبال اين مسئله به نظر مي رسد بايستي ابعاد مختلف آن مور د بررسي قرار گيرد تا شايد نتايج اين پژوهشها بتواند پشتوانه تصميم زنان و مردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترين تصميم ها و تامين بهترين شرايط براي خود و فرزندانشان و همچنين روشن شدن وظايف ناپدري و نامادري در برابر فرزندان باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اظهار مسئله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در نظام فرهنگي هر جامعه، نهاد خانواده تأثیر اساسي بر عهده دارد، امروزه برخلاف آن چیز که درگذشت مرسوم بوده، الگوي تازه اي از مشاركت زن و مرد در انجام امور خانه و تربيت فرزندان پديد آمده می باشد كه از آن جمله، تأثیر پدر در رسيدگي به فرزندان و دقت در تربيت آنان می باشد. تجربه تازه بهره گیری از ظرفيت فرزندان توسط پدران نشان داده می باشد كه كاركرد آموزشي خانواده دو چندان شده و تعامل والدين -كودكان معناي عميق تري يافته می باشد. (فضائلي هاشمي، 1381)

بيشتر ما فكر مي كنيم تاثير گذ اري پدران بر فرزندان خود، به شكلي مستقيم از طريق ارتباط رو در روي روزانه صورت مي گيرد و با اين تصور عده اي فكر مي كنند كه تاثير پدران بر فرزندان كمتر از مادران می باشد زيرا وقت كمتري را با بچه ها مي گذرانند. اما چنين تصوري لزوما درست نيست، پدراني كه به نحو مطلوبي در دسترند، مي توانند الگوي پشتكار و انگيزه موقيعت بيشتر فرزند خود باشند، فرصت مكرر براي نظاره و پيروي از يك پدر شايسته به رشد توانائي آموزشي و حل مسئله فرزندان كمك مي كند. (فضائلي هاشمي، 1381)

حذف تأثیر پدر خانواده فقدان او مي تواند عوارض جبران ناپذيري برساخت خانواده، مخصوصا فرزندان داشته باشد.

در غياب پدر كه يكي از دلايلش مي تواند فوت او باشد مادر بايد به تنهايي تمام مسئوليت زندگي و فرزندان را به عهده بگيرد وكي نيست كه با مشكلات و موانعي روبرو خواهد گردید كه شايد مبارزه با اين مشكلات ازعهده او بر نيايد.

بعضي مادران بدنبال از دست دادن همسر خود، ممكن می باشد تصميمبه ازدواج مجدد بگيرند و در نتيجه امروزه با متداول شدن اين امر بررسي تاثيرات آن بسيار ارزشمند خواهد بود.

ازدواج مجدد مادر و ورود ناپدري در خانواده هر چند مزيتهاي مشخص چندي مانند كاهش فشار اقتصادي بر مادر، كمك به تربيت فرزندان، رها شدن مادر خانواده از انزوا و تنهايي و….. را دارد، مشكلات زيادي را نيز به همراه داشته باشد. البته اين مشكلات در ابتداي امر كاملا عادي می باشد و شايد در طولاني مدت حل گردد.

با ازدواج مجدد مادر، دو فرهنگ خانوادگي متفاوت در يك خانه جمع ميشوند و فرصت نيست تا زوجها تفاوتهاي خود راچاره كنند، در صورتي كه در اولين ازدواج معمولا فرصت دارند پيش از آنكه بچه ها بزرگ شوند اختلافاتشان را حل كنند. فرزندان نيز در صورت ازدواج مجدد اغلب نسبت به تحميل ارزشها، احكام و كارهاي روزمره خانواده جديد حساس هستند و واكنش نشان مي دهند، همچنين آنها ناپدري را جانشين پدر اصلي خود مي دانند و ممكن می باشد علاقهاي به او نداشته باشند. (فضائلي هاشمي،1381)

با در نظر داشتن وجود اين مسائل متوجه مي شويم كه خطرات بسياري ممكن می باشد فرزندان و سلامت رواني آنها را تهديد كند كه پرداختن به آنها حائز اهميت می باشد.

در اين پژوهش، پژوهشگر به دنبال آن می باشد كه پس از انتخاب تصادفي دانش آموز دختر و پسر سوم راهنمايي كليه مدارس شهرستان تهران در سال 84-83 كه در سه گروه محروم از پدر كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهايي كه مادرانشان ازدواج مجدد نكرده اند و همچنين گروهي از دانش آموزان داراي هر دو والد اصلي و اجراي آزمون اضطراب كتل، ميزان اضطراب آنها را به علت اينكه اضطراب يكي از مهمترين عوامل تهديد كننده سلامت رواني افراد می باشد، مقايسه و ارتباط آنها را ارزيابي كند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

پدر و مادر به عنوان اعضاي اصلي خانواده وظيفه سنگين تربيت فرزندان را برعهده دارند و حذف تأثیر هر كدام در زندگي عواقب ناگواري را در بر خواهد داشت كه بررسي پيامدهاي آن در تمام زواياي زندگي فرزندان و در همه برهه هاي زماني رشد آنها مخصوصا دوران حساس نوجواني لازم و ضروري می باشد.

همانطوركه ميدانيم امروزه تعداد مادراني كه همسر خود را ازدست داده اند و مجبورند به تنهايي مسئوليت فرزندان را بر عهده بگيرند رو به افزايش می باشد كه بدنبال آن تامين معيشت خانواده، خلاء عاطفي و استرس هاي رواني، توقعات زياد فرزندان و مراقبت از آنها و دشواريهاي ناشي از اينكه تنها بزرگسال خانواده محسوب مي شوند، مشكلاتي می باشد كه اين زنان در برابر آنها قرار مي گيرند كه شايد به تنهايي نتوانند از عهده آن برآيند و همچنين فرزندان نيز ممكن می باشد در اثر فقدان پدر دچار كمبودها و مشكلاتي شوند كه شايد در اين ميان حضور فرد ديگر در كنار مادر و فرزندان همچون يكي از اعضاي فاميل و يا ازدواج مجدد مادر و حضور ناپدري بتواند اندكي از مشكلات آنها راحل كند، به شرط آنكه در اين كار مصلحت مادر و فرزندان در نظر گرفته گردد، اگر چه ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه اكثرا عقیده دارند مادر به تنهايي نمي تواند زندگي را اداره كند و از طرف ديگر همگان ديد منفي نسبت به ازدواج مجدد و حضور ناپدري دارند و فرزندان نيز ممكن می باشد با تحقق اين امر مخالف باشند.

البته ذكر اين مطلب ضروري می باشد كه بررسي تأثیر پدر و اثرات منفي عدم حضور پدر در خانواده و مشكلات سرپرستي كودكان توسط مادر در اين پژوهش هیچگاه به معنا كم رنگ كردن تأثیر مادر و حضور مؤثر او در خانواده و يا انكار اثرات ناخوشايند فقدان او نيست.

اضطراب نيز امروزه يكي از عوامل تهيه كننده سلامت رواني افراد محسوب مي گردد كه در سنين نو جواني بسيار شايع می باشد و باعث اختلال در زمينه هاي مختلف عملكردي خواهد گردید و با در نظر داشتن اينكه تعاملات درون و ساخت آن مي تواند بر كميت و كيفيت اضطراب اثر گذار باشد و احساسات تند و خصمانه نسبت به يكي از اعضاي خانواده مخصوصا والدين ممكن می باشد موجب از دست رفتن تعادل فرد و ايجاد اضطراب دروني گردد، بررسي تاثير حضور و يا عدم حضور پدر وهمچنين ازدواج مجدد مادر بعد از فقدان پدر در ميزان اضطراب فرزندان چه از لحاظ عملي و چه از لحاظ نظري حائزاهميت بوده و ضروري به نظر مي رسيد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 71

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***