دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامى واحد تاكستان

پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي پيوسته رشته (مديريت برنامه ريزي آموزشي)

موضوع:

مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله شهر قزوين

استاد:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جناب آقاي دكتر رضا شعبان نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده                                                                                             1

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه                                                                                             3

بيان مسئله                                                                                      5

سئوال مسئله                                                                                  6

اهميت و ضرورت تحقيق                                                                      6

متغيرهاي تحقيق                                                                              7

فرضيه تحقيق                                                                                   7

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق

ويژگيهاي شخصيتهاي ضد اجتماعي                                                     10

علل رفتار ضد اجتماعي                                                                     12

بررسي دوقلوها                                                                               17

بررسي فرزند خواندگي                                                                      18

اضافه بودن كروموزوم                                                                         19

بد عملكرد فيزيرلوژيائي                                                                      20

مثال وحشتناك از اختلال شخصيت ضد اجنماعي                                     22

اختصار اي از بحث و بررسي اختلال شصيت زا اجتماعي                           27

اختلال سلوكي                                                                                29

نمونه هايي از اختلال سلوكي                                                             30

نوجوان آشفته                                                                                  33

درماندگي آموخته شده                                                                      40

يادگرفتن در ماندگي                                                                          41

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه مورد مطالعه                                                                           44

 حجم نمونه                                                                                    44

روش نمونه گيري                                                                             44

ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر                                                         45

روش تحقيق                                                                                  47

روش آماري مربوط به زمينه                                                               47

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق

مقدمه و فصل چهارم                                                                       49

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري                                                                         55

پيشنهادات                                                                                   58

محدوديت هاي پژوهش                                                                   59

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسي مقياس رفتار ضد اجتماعي             60

منابع و ماخذ                                                                                 67

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه یاد شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد می باشد که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين می باشد که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته می باشد وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر می باشد و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید انجام می شود که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل بهره گیری گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد می باشد وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت هست و سطح معنی داری آن برابر 5%می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

دراکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی وچه در زمان معاصر ،پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت افرادی موثر می دانند که عبارتند از: اجتماع، خانواده، محگنان ومدرسه ومذهب، ممکن می باشد عواملی مانند وسایل ارتباط و تبلیغات و ایدئولوژی های خاص تاثیر این نهادها را تاحدودی تحت الشعاع قرار داده باشد لیکن به هر تقدیر تاثیرات بنیادی این نهادها را در افراد واجتماعات نمی توان صرف نظر کرد وشناخت این عوامل ،بویژه در ارتباط با بهداشت وسلامت روانی امری ضروری می باشد منش یا شخصیت اخلاقی بشر قسمتی از کل شخصیت اوست که گاهی بشر خود را هیچ وقت با جامعه واجتماع وفق نمی دهد وگاهی اوقات رفتارهای غیر رفتارهای عرف جامعه انجام می دهد که به رفتار ضداجتماعی معروف می باشد . وگاهی اوقات رفتار غیر اجتماعی که تجارب تلخ و تعارضهایی همیشگی اوبا اولیااورا به طرد تمام رفتارهای بشر و تاثیرات مطلوب دیگران مصمم کرده می باشد. خشم ونفرت وسوءظن این شخصیت از دیگران اورا پیش روی خطرات آنها عایق سازی و محافظت می کند. افراد بزهکار و پرخاشگر ضد اجتماعی مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته اند و منش بی اخلاق آنها ثابت شده می باشد. اما افراد دیگری نیز در اجتماع هستند که با هوش و موفق بوده قانون شکنی ویا رفتار ضد اجتماعی را نیز نکرده اند، اما گاهی به اندازه های نسبت به سرشت دیگران بی تفاوتند که گمان می رود در زیر این صورتک و نقاب به اندازه افراد بی اخلاق هستند این افراد به عنوان افرادی هستند که رفتار ضد اجتماعی از خود نشان می دهند اگر بخواهیم این ریشه ها و علل ایجاد منش ضد اجتماعی را بشناسیم بایستی به سد عامل مهم توجه کنیم یکی خصوصیات سرشتی یا فطری می باشد که به آن مزاج هم می گویند و آمیزنک روان شناس بزرگ معاصر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که افراد برون گرا دمتلون الفراجشدید معیارهای اخلاقی را دیرتر می آموزند تا دیگران در دست می باشد که نشان می دهد کسانی که از نظر عاطفی بی تفاوت هستند که گاهی اوقات این رفتار ضد اجتماعی باعث بوجودآمدن رفتارهای که بر خلاف جامعه می باشد و گاهی آدمی را به حد نابودی وویرانگری می رساند. 

اظهار مسئله:

اعتیاد عبارت می باشد از وصفی که در اثر تکرار بهره گیری از ماده یا موادی طبیعی یا مصنوعی ایجاد می گردد، که در این حال فرد وابستگی جسمی و روانی به آن مواد پیدا می کند و پس از گذشت زمان قطع این وابستگی دشوار می باشد، براساس این مفهوم وابستگی به مواد یا سوءمصرف داروی را جانشین واژه اعتیاد نمود که این رفتار جزء رفتار ضد اجتماعی به حساب می آیند که تعدادی از افراد شهر به علت های مختلف درونی و بیرونی از موادی بهره گیری می کنند که زیرا جنبه تعزیر یا تحریک دارد، علی رغم مضار این مواد به آسانی قادر به ترک آنها نیستند. سابقا”واژه معتاد معنی محدودی داشت و به کسانی گفته می گردید که به الکل و مواد مخدر را بستگی داشتند این مطلبی شناخته شده بود که در حالات عاطفی، شناختی و رفتاری بشر تغییرات عمده ایجاد می کنند و جزء رفتار غیر اجتماعی به حساب می آید و وابستگی روانی عبارت می باشد از حالتی که فرد در بهره گیری از مواد به هدف لذت بردن احساس اجبار می کند این رفتار، رفتار نادرست و ضد اجتماعی می باشد. 

سؤال مسئله:

آیا رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتراز جوانان غیر معتاد می باشد؟

اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مقادیر رفتار ضداجتماعی ورفتارهایی که باعث دوری فرد از دیگران و جدا سازی خود از جامعه می باشد و رفتارهای که مطابق با عرف جامعه نیست در بین جوانان این قشر مهم واصلی جامعه که دچار عارضه اعتیاد هستند و جوانانی که به اعتیاد کشانده نشده اند تفاوت دارند و آیا جوانان معتاد از خود رفتارهای ضداجتماعی بیشتر نشان می دهد یا نه.

اهداف جزئی:

اهمیت و ضرورت پژوهش:

کوشش های جامعه برای پیشگیری و ممانعت از سوءمصرف داروهای اعتیاد آور بایستی اکثرا”به صورت آموزش کودکان و نوجوانان از طریق برنامه های آموزشی و تبلیغات در مدارس و رسانه های محلی جهت داده گردد که این باعث گردد رفتارهای ضداجتماعی و انحراف از جامعه کاهش می یابند چرا بیشتر جوانان و نوجوانان داروهای اعتیاد آور مصرف می کنند علت های آن تقریبا”شبیه همان دلایلی می باشد که در مورد سوءاستفاده می باشد و علت اصلی در بهره گیری زودهنگام نوجوانان می باشد به گونه کلی روان شناسان نگران سلامت جامعه به علت رفتارهای غیر اخلاقی معتادین در جامعه هستند و عنوان می کنند که افراد معتاد گاهی اوقات با رفتارهای ناپسند خود جامعه را مورد توجه خود قرار می دهند و به این فکر می اندازند که بایستی این رفتار ضداجتماعی را از بین ببرند امید می باشد با تحقیقات انجام شده بتوان این رفتار غیر اخلاقی را از جامعه خارج کرده که این تحقیقات در مراکز آموزشگاهی و نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 76

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***