فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه پيام نور واحد ابهر

تحقيق عملي

عنوان تحقيق:

بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

استاد راهنما:

جناب آقاي طاهرخاني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

تحقيقي كه پيش روي شماست در ارتباط با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر مي باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

كه در فصل اول به طرح و بررسي مسئله اهداف و ضرورت فوايد تحقيق و محدوده و حدود مطالعاتي و فرضيات و تعاريف عملياتي، و پيشينة تحقيق پرداخته شده در فصل دوم اشارهاي به نظريات بزرگان انديشمندان در مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبيات تحقيق هم گذري تصریح شده، در فصل سوم، روش تحقيق، ابزار اندازه گيري جامعه آماري كه جامعه آماري در اين تحقيق 1662 نفر می باشد كه بصورت نمونه گيري تصادفي ساده 100 نفر نمونه انتخاب شده می باشد.

در فصل چهارم به تجزيه و تحليل 5 فرضيه زير پرداخته شده می باشد.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعاليتهاي ورزشي سپري مي گردد.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده ارتباط معناداري هست.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با تحصيلات پدر ارتباط معنا داري هست.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با بعد خانوار ارتباط معناداري هست.

به نظر مي رسد چگونگي گذران اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي ارتباط معناداري هست.

نتايج زير از اين تحقيق استخراج گردید.بين چگونگي گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعاليتهاي ورزشي ارتباط هست.

بين چگونگي گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده ارتباط هست.

بين چگونگي گذران اوقات فراغت با تحصيلات پدر ارتباط هست.

بين چگونگي گذران اوقات فراغت بابعد خانوار زابطه هست.

بين چگونگي گذران اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي ارتباط هست.

در نتيجه 5 فرضيه با 95% اطمينان و5% خطاي تأييد شدند.

مقدمه:

اوقات فراغت را ميتوان مهم ترين و دلپذيرترين اوقات آحاد بشردانست اين اوقات مستعد می باشد كه براي مؤمنان لحظه هاي نيايش با معبود،براي عالمان دقايق تعمق و تفكر، براي هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عين حال براي عده اي نيز اوقات اين اوقات به جاي فراغت ملال آورترين لحظه هاست.

با اينكه بشر از همان دوران اوليه حضورش در كره عرض براي تأمين مايحتاج خود به ستيز برخاست نوعي اشتغال در زندگي روزمره اش ظاهر گردید اما طبيعت اين اشتغال و همينطور ميزان پرداختن به اين اشتغال به شكلي بوده می باشد كه مي توان اظهار نمود نه تنها موجب خستگي، افسردگي و دلزدگي وي نمي گردد كه بعضاً خود نوعي تفريح بوده می باشد.در اين دوران نيز به لحاظ ويژگي هاي كارو اشتغال هنوز نمي توان از فراغت به مفهومي كه امروز از آن مقصود می باشد سخن گفت زيرا كشاورزي خود كارفرما و صاحب كار خويش بوده لذا با ميل و رغبت به كار مي پرداخت در تمدن و يونان قديم داستانهاي فيالي و موهوم جشنهاي سالانه و ماهانه انواع ورزشهاي پهلواني بازي هاي المپيك و نمايش نامه هاي تئاتر موسيقي و شعر وجود داشت.در امپراطوري روم نيز با صورتازه اي از اوقات فراغت روبرو مي شويم.

در مصر نيز ورزش مهم ترين عامل گذراندن اوقات فراغت مردم تلقي مي گردید، به خصوص كه در موقع تغيير زندگي از نحوه ابتدايي به سمت مدنيت در نظر داشتن تربيت بدني بيشتر گردید.

هر موجود زنده اي براي ادامة حيات خود با در نظر داشتن شرايط محيط و وضع جسماني خود بايد کوشش كند.از اين جهت در ميان موجودات بشر وضعيت پيچيده اي دارد به گونه اي كه بشر به اقتضاي شرايط اقليمي نوع توليد ميزان نيازها به شكلي متفاوت از موجودات زنده کوشش مي كند.البته هيچ انساني وجود ندارد كه در تمام فصول به گونه شبانه روزي كار كند يا بطور كلي كار نكند.با در نظر داشتن اين واقعيت می باشد كه پديده اوقات فراغت مطرح مي گردد. به عبارت ديگر وقتي بشر در طول روز ساعاتي به كار پرداخت پس از پايان كار تبعيد وقت خود را به گونه اي سپري مي سازد كه برفي آن را براي رشد شكوفايي شخصيت خود جمعي به صورت تفريح و سرگرمي و عده اي ديگر طي اين زمان به استراحت مي گذرانند.

فصل اول: کلیات پژوهش

اظهار مسئله

اوقات فراغت را مي توان مهمترين و دلپذيرترين اوقات آحاد بشر دانست اين اوقات مستعد می باشد كه براي مؤمنان لحظه هاي نيايش با معبود براي عالمان دقايق تعمق و تفكر براي هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عين حال براي عده اي نيز اين اوقات به جاي فراغت ملال آورترين لحظه هاست.فعاليتهاي اوقات فراغت امروزه از چنان اهميتي برخوردار می باشد كه حتي از آن به مثابه آيينه فرهنگ و جامعه ياد مي كنند.به اين معني كه چگونگي اوقات فراغت افراد يك جامعه تا حد زيادي معرف ويژگي هاي فرهنگ آن جامعه می باشد و از اين نظرگاه كوشش براي شناسايي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان كه به عنوان آينده سازان مملكت هستند اهميت بسزايي دارد.

در شرايط زندگي ماشيني و افزايش ساعات فراغت ورزش را مي توان به عنوان وسيله اي مطلوب براي تأمين تفريح سالم و تجديد قواي افراد جامعه و نيز حفظ سلامت جسمي و رواني آنها مورد بهره گیری قرار داد در زندگي امروزي از كارهاي دشوار كه با نيروي انساني و با كار گرفتن دست و پا ديگر اندام هاي بدن انجام مي گردد، خبري نيست.امروزه بيشتر كارها در مقياس وسيع تر و كيفيتي مطلوبتر توسط ماشين انجام مي گردد.

از اين رو نيروهايي كه به اين ترتيب به كار گرفته نمي شوند مي توانند راههاي خروجي خود را حركت ورزش بازي جستجو كنند.در نتيجه قابليتهاي ذهني و جسمي بشر را افزايش دهند.بدون شك براي پيشگيري از خمودگي و انحراف جوانان و غني سازي اوقات فراغت آنان بايد از ابزار ورزش بهره گیری نمود.اين مهم خبر در ساير برنامه ريزي دقيق و حساب شده امكان پذير نمي باشد.جامعه شناسان بر اين عقيده اند كه در شرايط زندگي ماشيني و افزايش ساعات فراغت ورزش را مي توان بعنوان وسيله مطلوب براي تأمين تفريح سالم و تجديد قواي افراد و جامعه و نيز سلامت جسمي و رواني آنان مورد بهره گیری قرار داد.

فعاليتهاي ورزشي يكي از فعاليتهاي مهم مورد علاقه جوانان در زمان فراغت آنهاست و موجب مي گردد كه آنان در ارضاء نيازهاي خود موفق باشند، محقق در اين تحقيق درصد بررسي علل عوامل نحوه گذران اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر با تأكيد بر فعاليتهاي ورزشي و علل عوامل مؤثر بر چگونگي گذران اوقات فراغت مي باشد.

اهداف پژوهش:

هدف کلی:

هدف از اين تحقيق بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه دبيرستانهاي شهرستان ابهر مي باشد.

هدف جزئی:

1- تعيين ارتباط بين اوقات فراغت دختران با اقتصاد خانواده.

2- بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت با فعاليتهاي ورزشي و ميزان امكانات مرتبط با آن.

3- توجه ويژه خانواده ها بر نحوه اوقات فراغت و غني سازي و پربار كردن اوقات فراغت فرزندانشان لزوم توجه بيشتر مسئولين در امر مهم اوقات فراغت.

4- بدست آوردن ارتباط بين نحوه گذرانن اوقات فراغت بر پيشرفت تحصيلي فرزندان.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 60

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***